Використання диференціального числення до дослідження операцій

курсовая работа

ВСТУП

Сучасна економічна наука характеризується широким використанням математики. Математичні методи стали складовою частиною методів будь-якої економічної науки, включаючи економічну теорію. Її використання в єдності з докладним економічним аналізом відкриває нові можливості для економічної науки й практики.

Сучасна економічна теорія, як на мікро-, так і на макрорівні, включає як природний, необхідний елемент математичні моделі й методи.Використання математики в економіці дозволяє, по-перше, виділити й формально описати найбільш важливі, істотні звязки економічних змінних й обєктів: вивчення настільки складного обєкта припускає високий ступінь абстракції.По-друге, із чітко сформульованих вихідних даних і співвідношень методами дедукції можна одержувати висновки, адекватні досліджуваному обєкту тією самою мірою, що й зроблені передумови.По-третє, методи математики й статистики дозволяють індуктивним шляхом одержувати нові знання про обєкт: оцінювати форму й параметри залежностей його змінних, найбільшою мірою відповідним наявним спостереженням.Нарешті, по-четверте, використання мови математики дозволяє точно й компактно викладати положення економічної теорії, формулювати її поняття й висновки.

Використання диференціального числення до аналізу економічних операцій дозволяє провести дослідження функцій для прийняття оптимальних рішень, а також для інших економічних задач. Допомогає у вирішенні задач, повязаних з обсягом випуску, витратами, доходом та прибутком.

Делись добром ;)